jaarverantwoording Raad van Toezicht

Terugkijkend op 2019 heeft Ambulancezorg Groningen weer belangrijke stappen gezet, die ook stuk voor stuk onderwerp van gesprek zijn geweest binnen de Raad van Toezicht.

Naast de lopende zaken zijn in 2019 de volgende belangrijke onderwerpen specifiek aan de orde geweest in de Raad van Toezicht:  

Directeur-bestuurder Bert Benthem besloot na 7 jaar Ambulancezorg Groningen een andere weg te kiezen in zijn carrière. Hij heeft in die periode mooie resultaten bereikt voor Ambulancezorg Groningen. Om de Raad van Toezicht voor het vinden van een nieuwe bestuurder de nodige tijd te geven, is hij als bestuurder nog tot eind 2019 voor Ambulancezorg Groningen werkzaam geweest.  Het zoeken naar een nieuwe bestuurder heeft via een zorgvuldige route plaatsgevonden, waarbij ook gebruik is gemaakt van een extern bureau. De nieuwe bestuurder Jeroen van der Ster, die in 2020 zal starten, is door de Raad van Toezicht met volledige instemming van ondernemingsraad en management aangenomen.  Zijn opdracht is Ambulancezorg Groningen zowel intern als extern nog verder te ontwikkelen, vanuit het kader van de veranderingen in de (ambulance)zorg.

In december 2019 heeft Koos Wiersma afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Appingedam was niet meer te verenigen met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Tot december 2019 is hij nog als adviseur van de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de werving van de nieuwe bestuurder. In 2020 gaat na een positief advies van de ondernemingsraad in januari, zijn opvolger Jellemiek Zock van start.   

Landelijk is besloten dat er geen speciale Governance code komt voor de ambulancezorg; de ambulancezorg zal vallen onder de governance code van de zorg. Voor de Raad van Toezicht was dit aanleiding om de verschillende governance documenten te herzien en weer up-to-date te maken met de huidige tijd. De nieuwe afspraken die de afgelopen jaren gemaakt zijn in het kader van de verdere professionalisering van de Raad, zijn hierbij vastgelegd in het aangepaste reglement van de Raad van Toezicht en het nieuwe reglement van de Raad van Bestuur.

In 2019 is besloten de uitvoeringsorganisatie van ZorgnaZorg een plek te geven binnen Ambulancezorg Groningen. De coöperatie ZorgnaZorg (bestaande uit alle Groningse ziekenhuizen en een aantal Groningse zorginstellingen) bemiddelt bij het herplaatsen van patiënten vanuit een ziekenhuis. Na een succesvolle bemiddeling worden de patiënten overgeplaatst. Bij dit overplaatsen gaat het om geplande (ambulance)zorg. De medewerkers en de website die hen ondersteunt, zijn in 2019 door Ambulancezorg Groningen overgenomen van de Zorggroep Groningen en ondergebracht in de Zorg & Mobiliteit BV van Ambulancezorg Groningen. Hiermee ontstaan nieuwe kansen om in verbinding met onze ambulancezorg de coördinatie van het verplaatsen van deze patiënten  in combinatie met ambulancezorg verder te verbeteren.

Hoe werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht werkt vanuit haar visie, waarbij de focus ligt op het realiseren van goede ambulancezorg voor de patiënten/burgers en hun naasten en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunten zijn hierbij veiligheid voor burgers en medewerkers, samenwerking in netwerk en keten, gelijkwaardigheid, integriteit en transparantie.

Om dit te realiseren kent de Raad van Toezicht naast de gezamenlijke overleggen met de bestuurder, drie commissies: de auditcommissie, die zich richt op de financiën, de kwaliteitscommissie die zich richt op kwaliteitsthema’s en de remuneratiecommissie die de rol van werkgever van de bestuurder nader vormgeeft. Deze commissies bereiden de besluitvorming en advisering in de Raad van Toezicht voor en zijn in 2019 in totaal zes keer bij elkaar gekomen.

In 2019 heeft door de voltallige Raad van Toezicht acht keer overleg plaatsgevonden met de bestuurder, en twee keer zonder de bestuurder. In het kader van de werving en selectie van een nieuwe bestuurder en het nieuwe lid RvT is de RvT daarnaast negen keer bij elkaar gekomen. In totaal heeft de RvT in 2019 twee keer met de ondernemingsraad om de tafel gezeten en een keer met het managementteam.

Veranderingen in samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019

In de Raad van Toezicht hebben veranderingen plaatsgevonden in 2019. De heer Koos Wiersma verliet 1 oktober 2019 de Raad van Toezicht als lid, in verband met zijn nieuwe functie als waarnemend burgemeester in de gemeente Appingedam. Hij is nog wel als adviseur betrokken geweest bij de selectieprocedure betreffende de nieuwe bestuurder.

Werkbezoeken in 2019

Om ook in gesprek te zijn met medewerkers en zich door hen te laten informeren over de dagelijkse gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen, legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af (in 2019 aan de locatie Stadskanaal), heeft ze minimaal een keer per jaar overleg met de ondernemingsraad, neemt ze samen met medewerkers deel aan gezamenlijke activiteiten en worden op onderwerp medewerkers uitgenodigd bij specifieke overlegthema’s. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook externe contacten, gericht op samenwerking.

Blik vooruit

Het voert te ver om alle thema’s waarmee de raad zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden op te noemen. Naast de drie eerdergenoemde onderwerpen zijn voorbeelden: de financiële (gezonde) positie van ambulancezorg Groningen, de mate waarin ambulancezorg Groningen voldoet aan landelijke kwaliteitseisen van de sector en van de zorg, de samenwerking met de doktersdienst, de huisvesting van ambulance-zorg, de eigen opleiding voor ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen, het ontwikkelen van een cliëntdossier via ADAS, de managementstructuur, de Noord Nederlandse samenwerking en de ontwikkelingen in het zorglandschap in Groningen zowel ten aanzien van de ziekenhuiszorg en eerstehulpposten, de ontwikkelingen van de meldkamer en die van de ambulancezorg zelf.   

In 2020 zullen er weer belangrijke stappen gezet worden. Ambulancezorg Groningen blijft in beweging. Ook de komst van de nieuwe bestuurder en het nieuwe lid van de Raad van Toezicht, de ideeën die ook zij in zullen brengen, draagt daaraan bij. Een gezonde organisatie en het creëren van goede voorwaarden voor het verlenen van goede zorg aan de patiënten en hun naasten, en een goede werksituatie voor de medewerkers, zullen hierbij steeds leidend zijn. Vol vertrouwen gaan we verder!