jaarverantwoording Raad van Toezicht

2020 heeft in het licht gestaan van nieuwe mensen: Jellemiek Zock-ten Hoor is begin 2020 gestart als nieuw lid van de Raad van Toezicht (RvT) en Jeroen van der Ster als nieuwe bestuurder. In verband met de bijzondere situatie, zowel een wisseling in de Rvt als in de directie van Ambulancezorg Groningen, heeft dhr. Wim van de Weijer ingestemd met een tijdelijke verlenging van zijn lidmaatschap van de RvT. Eind 2020 is gestart met de werving van een nieuw lid van de Raad dat hem in 2021 zal gaan vervangen.

De volgende belangrijke thema’s zijn in 2020 aan de orde geweest in de vergaderingen van de Raad van Toezicht:

In 2020 werd Ambulancezorg Groningen net als de hele wereld geconfronteerd met Covid-19. Voor de Raad van Toezicht betekende dit dat ze zich steeds goed liet informeren door de bestuurder omtrent de stand van zaken, de regionale en landelijke samenwerking, de situatie rond de patiënten en rond de medewerkers. Ze heeft daarin meegedacht en steeds geconcludeerd dat Ambulancezorg Groningen zich goed staande heeft gehouden in de lastige situatie en een positieve bijdrage heeft geleverd binnen de keten van de zorg voor de Covid-patiënten.

In 2020 heeft de nieuwe bestuurder in samenspraak met het management en de medewerkers een nieuwe strategie ontwikkeld voor Ambulancezorg Groningen. De Raad van Toezicht is hier nauw bij betrokken geweest. Zo is de nieuwe strategie weer een gedragen strategie geworden, die toekomst bestendig is.

Kernwoorden van de strategie zijn: Dynamisch, Aandacht en Trots. De strategie richt zich op kwaliteit van zorg, de ontwikkeling van een goed personeelsbestand- en beleid, en een professionele bedrijfsvoering.

De ICT-ontwikkelingen betreffende Axira, een samenwerkingsverband van ambulancezorg organisaties ten behoeve van onder andere het ontwikkelen van een nieuw patiëntdossier, ADAS, gaan een kant op die niet bij het ICT-beleid van Ambulance zorg Groningen aansluiten.  Aangezien de bestuurder en de RvT geen perspectief meer zien in het zelf ontwikkelen van het patiëntdossier en de andere ICT-ideeën niet aansluiten bij de ICT-structuur van ambulancezorg Groningen, is besloten uit het samenwerkingsverband Axira te stappen. De daadwerkelijke effectuering hiervan zal over een jaar plaatsvinden.

Speciale aandacht is er geweest voor het structureel meer zicht krijgen op de ziekteverzuimontwikkelingen. In het kader van een professionaliseringsslag is naar voren gekomen dat het ziekteverzuim binnen Ambulancezorg Groningen zich binnen de gebruikelijke marges bevindt. Op financieel gebied is een risicoanalyse gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat het eigen vermogen van Ambulancezorg Groningen zich op een ruim voldoende niveau bevindt.

Hoe werkt de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht werkt vanuit haar visie, waarbij de focus ligt op het realiseren van goede ambulancezorg voor de patiënten/burgers en hun naasten en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunten zijn hierbij veiligheid voor burgers en medewerkers, samenwerking in netwerk en keten, gelijkwaardigheid, integriteit en transparantie.

Om dit te realiseren kent de Raad van Toezicht naast de gezamenlijke overleggen met de bestuurder, drie commissies: de auditcommissie, die zich richt op de financiën, de kwaliteitscommissie die zich richt op kwaliteitsthema’s en de remuneratiecommissie die de rol van werkgever van de bestuurder nader vormgeeft. Deze commissies bereiden de besluitvorming en advisering in de Raad van Toezicht voor en zijn in 2020 in totaal zes keer bij elkaar gekomen.

In 2020 heeft door de voltallige Raad van Toezicht zes keer overleg plaatsgevonden met de bestuurder, en twee keer zonder de bestuurder. De RvT heeft in 2020 een keer met de ondernemingsraad gesproken.

De vergaderingen van de Raad vonden vijf keer digitaal plaats.

Werkbezoeken in 2020

Om ook in gesprek te zijn met medewerkers en zich door hen te laten informeren over de dagelijkse gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen, legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af. Om het Corona-risico te beperken, vond het werkbezoek dit jaar plaats op de ambulancepost Gotenburgerweg in Groningen, waarbij niet de locatie bezichtigd werd maar wel gesproken werd met medewerkers van de post. 

Daarnaast heeft de RvT minimaal een keer per jaar overleg met de ondernemingsraad. Het samen met medewerkers deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en activiteiten met externe contacten konden helaas niet plaatsvinden door de Corona-maatregelen.

Blik vooruit

Het voert te ver om alle thema’s waarmee de raad zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden op te noemen. Naast de drie eerdergenoemde onderwerpen zijn voorbeelden: de financiële (gezonde) positie van ambulancezorg Groningen, de mate waarin ambulancezorg Groningen voldoet aan landelijke kwaliteitseisen van de sector en van de zorg, het instellen van een cliëntenraad, de samenwerking met de doktersdienst, de huisvesting van ambulancezorg, de eigen opleiding voor ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen en de ontwikkelingen in het zorglandschap in Groningen onder andere ten aanzien van de ziekenhuiszorg en eerstehulpposten, de ontwikkelingen van de meldkamer en die van de ambulancezorg zelf.   

In 2021 zullen er opnieuw belangrijke stappen gezet worden, Ambulancezorg Groningen blijft in beweging. De heer Bert Pierik treedt toe tot de Raad van Toezicht als opvolger van dhr. Wim van de Weijer. En ook 2021 zal nog sterk beïnvloed worden door de situatie rond Covid-19.

Een gezonde organisatie en het creëren van goede voorwaarden voor het verlenen van goede zorg aan de patiënten en hun naasten, en een goede werksituatie voor de medewerkers, zullen ook in 2021 steeds leidend zijn. Vol vertrouwen gaan we verder!