Onderzoek naar de kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten

Deze maand start het landelijke onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL op initiatief van alle 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland (AZN). Om de ervaringen van cliënten met de geboden ambulancezorg in kaart te brengen, zijn twee CQI (Consumer Quality Index)-vragenlijsten ontwikkeld; de CQI spoedeisende ambulancezorg en de CQI planbare ambulancezorg.

waarom dit onderzoek

Conform het kwaliteitsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg, neemt ook binnen de ambulancesector het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg en het betrekken van het perspectief van cliënten in belang toe. Het op een gestandaardiseerde manier in kaart brengen van de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg biedt de sector aanknopingspunten voor het verder verbeteren van de zorg.

deelname aan het onderzoek

Cliënten aan wie in de maanden augustus of september ambulancezorg verleend is, kunnen deze maand een uitnodiging per post ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De vragenlijst kan online (via pc, tablet en smartphone) of schriftelijk worden ingevuld. Ook kunnen familieleden of andere naasten de vragenlijst namens de cliënt invullen, mits degene aanwezig is geweest tijdens het verlenen van de ambulancezorg. Cliënten die niet willen deelnemen kunnen het bij de uitnodiging bijgeleverde antwoordkaartje invullen en terugsturen.

resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn te verwachten in maart 2017. In een openbaar rapport worden de cliëntervaringen met de ambulancesector beschreven. Er wordt gekeken naar verschillen in ervaringen van cliënten betreffende de verschillende type ambulance-inzetten (spoed en planbaar), de (RAV’s) en de manier van gegevens verzamelen. Tevens wordt bekeken of de ervaringen van cliënten met de spoedeisende ambulancezorg zijn veranderd ten opzichte van 2013. De deelnemende RAV’s ontvangen een (individueel) spiegelrapport over de door hun dienst geboden ambulancezorg.