privacy statement

Stichting Regionale Ambulance Voorziening Groningen, gevestigd aan de Gotenburgweg 40 te Groningen, hierna te noemen: “Ambulancezorg Groningen”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement welke op regelmatige basis wordt gecontroleerd en herzien.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij hebben persoonsgegevens nodig om ter plaatse te komen met de ambulance en zorg te verlenen. Wanneer er een samenwerking plaatsvindt met andere zorgverleners, delen wij uw gegevens met hen. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is.

Wettelijke grondslag voor de verwerkingen die wij doen

In hoofdzaak vloeit het feit dat wij uw gegevens verwerken voort uit de geneeskundige behandelovereenkomst die als het ware met u wordt gesloten op het moment dat onze zorgdienstverlening wordt ingeroepen. Daarnaast zijn op onze organisatie enkele bijzondere wetten van toepassing die ons verplichten uw gegevens met andere organisaties te delen. Daarbij valt te denken aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ambulancezorg Groningen verwerkt onderstaande gegevens:

 • Identificatiegegevens: voorletters, achternaam, geboortedatum, BSN, paspoortnummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, verblijfsvergunningnummer;
 • Transactiegegevens: bankrekeningnummers, bijschrijvingen, afschrijvingen;
 • Financiële gegevens: facturen;

Wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens, zoals:

 • Medische gegevens: reden van hulpverlening, ECG (hartfilmpje) en overige (medische) handelingen;
 • Audiovisuele gegevens: beveiligingscamera’s en dashcams.

Hoe wij uw gegevens ontvangen

U deelt gegevens met ons wanneer u de meldkamer belt, wanneer u zorg ontvangt van medewerkers van Ambulancezorg Groningen, een contact- of klachtformulier invult op de website, een contract ondertekent of uw gegevens worden ontvangen via ketenpartners. Ambulancezorg Groningen vraagt via Syb-Z en Vecozo BSN-gegevens op die nodig zijn voor de zorgverlening.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Ambulancezorg Groningen deelt gegevens met onderstaande partijen:

 • Ambulances inzicht;
 • Ambulancezorg Nederland;
 • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
 • Corpuls Benelux;
 • Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ);
 • Doktersdienst Groningen (DDG);
 • Treant Zorggroep;
 • Verschillende zorgverzekeraars;
 • Verschillende ziekenhuizen;
 • Verschillende meldkamers ambulancezorg;
 • Verschillende Groningse gemeenten;
 • Verschillende huisartsen;
 • The Patient Safety Company;
 • Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZN-NN).

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Ambulancezorg Groningen bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De hoofdregel is dat een medisch dossier op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) 20 jaar bewaard moet worden, te rekenen vanaf de laatste wijziging in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.

Wetenschappelijk onderzoek

In voorkomende gevallen werkt Ambulancezorg Groningen mee aan of initieert wetenschappelijk onderzoek om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Als u dat wilt kunt u – wanneer u dat wordt gevraagd en wilt – op basis van uw toestemming (tenzij dat aantoonbaar niet mogelijk is) hier aan bijdragen. U krijgt dan precies te horen waar het onderzoek voor dient en welke gegevens gebruikt gaan worden.

Uw gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd of wanneer dat niet mogelijk is, versleuteld.

U heeft te allen tijde het recht om uw deelname te stoppen en uw toestemming in te trekken. Daar hoeft u geen reden voor op te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alle gegevens worden in een database opgeslagen in een extern datacenter in Groningen. De ECG’s (Hartfilmpjes) worden daarnaast opgeslagen in Dresden (Duitsland) in een ISO27001 gecertificeerd datahotel. Gegevens die zijn opgeslagen kunnen alleen worden opgevraagd met minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord. Er worden periodieke controles uitgevoerd wie rechten heeft op deze opgeslagen gegevens. Daarnaast wordt Ambulancezorg Groningen elk jaar gecontroleerd of er nog steeds aan de beveiligingseisen voor het opslaan van medische gegevens wordt voldaan. Dit gebeurt aan de hand van NEN7510 certificering. Deze certificering biedt richtlijnen voor het treffen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De rechten die u heeft

U heeft ten aanzien van de gegevens die wij verwerken een set van rechten. De belangrijkste zijn hierna gegeven.

Inzien
U als persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt heeft diverse rechten. U heeft onder andere het recht om aan Ambulancezorg Groningen te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Daarbij heeft u de mogelijkheid om deze in te zien en hiervan een kopie te ontvangen.

Wijzigen of wissen
Wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of u vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. U kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken. Wij kunnen niet in alle gevallen voldoen aan deze verzoeken, omdat het kan zijn dat er een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven, bijvoorbeeld vanwege het belang van een ander of omdat het nodig is om zorg te verlenen. Wanneer wij een verzoek afwijzen, leggen wij u uit waarom.

Meenemen
Naast bovenstaande, heeft u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit recht heeft u alleen als het gaat om de persoonsgegevens die u als patiënt actief en bewust heeft verstrekt. Hieronder vallen ook de gegevens die indirect zijn verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat, zoals een pacemaker of een bloeddrukmeter. Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.

Bezwaar of een klacht indienen
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens of u mag een klacht indienen. Beide kunnen via de ‘klachtenknop’ op de homepage van onze website. Daarnaast mag u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Oefent u één van de overige, genoemde rechten uit vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen met daarbij een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs zodat wij u kunnen identificeren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN, zwart.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens

Ambulancezorg Groningen
t.n.v. Gegevensbescherming
Gotenburgweg 40
9723 TM Groningen
privacy@ambulancezorggroningen.nl
Wanneer u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, mag u deze ook altijd stellen via bovenstaande contactgegevens.